1. İşəgötürən tərəfindən aşağıkılardan hansı hal fərdi əmək mübahisələrində işçiyə vurulmuş “mənəvi ziyan” hesab edilir?
.Əmək haqqının düzgün hesablanmaması
Şərəf və ləyaqətinin ləkələnməsi
Əmək müqaviləsinə qeyri qanuni xitam verilməsi
İşdən kənarlaşdırılması
2. İş günü (növbəsi) ərzində xüsusi məqsədli fasilələrdən hansı kateqoriya işçilər istifadə edə bilər?
Rəhbər işçilər
Yaş yarımına çatmamış uşağı olan analar
Həyat üçün yüksək təhlükə mənbəyi olan vəzifədə (peşədə) işləyən işçilər.
Direktorun yaxınları
3. Aşağıdakı əməyin ödənilməsi sistemlərinin hansı növü mövcud deyil?
Rəhbərin qazancına faiz nisbəti;
İşəmuzd;
Vaxtamuzd;
Maddi həvəsləndirmə.
4. müəssisədə əməyin mühafizəsi xidməti yaradılmalıdır
işçilərin sayı əlli nəfərdən çox olduqda
işçilərin sayından asılı olmayaraq
müəssisə daxili intizam qaydalarına nəzarət tutulduqda
əməyin mühafizəsi fondu olduqda
5. azərbaycan respublikasının NK-ın 2002-ci il 22avqust tarixli qərarı nəyi müəyyən edir
məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişləri
əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqına yüksək məbləğdə ödənilməsinin təmin edən artımların məbləğini
gecə vaxtı yerinə yetirilən iş habelə çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqını
orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödəncləri
6. iş vaxtının uçotunu kim aparır?
dövlət əmək müfəttişliyi
işəgötürən
işçi
kim istəsə
7. natamam iş vaxtı əməyin ödənilməsi əmək məcəlləsinin hansı maddəsi ilə tənzimlənir
94
140
171
91
8. Əmək müqaviləsi hansı yaş həddinə çatmış fiziki şəxslərlə bağlanıla bilər?
14
18
35
15
9. aşağıdakı məzuniyyətlərdən hansı əmək məzuniyyəti qrupuna daxil deyil?
uşağın 3yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü vürilən məzuniyyət
14 yaşınadək iki uşağı olan qadınlara verilən məzuniyyət
azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərə verilən məzuniyyət
teatr-tamaşa müəssisələrində çalışan işçilərə verilən məzuniyyət
10. 1999-cu ilin iyul ayının birinədək şifahi formada bağlanılan əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəsi varmı?
Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanılmalıdır.
İşdən çıxmayana qədər hüquqi qüvvəsini saxlayır.
Fiziki şəxsi əmək müqaviləsi bağlamadan işə cəlb edən İşəgötürən cərimə edilir.
Xeyr, yoxdur.