1. fərdi əmək mübahisələrində tərəflər kimlərdir?
işəgötürən və məhkəmədə hakim
işçi və fərdi əmək mübahisələrinə məhkəməyə qədər baxan orqanın rəhbəri
işəgötürən və işçi
işəgötürən və dövlət əmək müfəttişi
2. Dövlət büdcəsindən maliyələşən müəssisənin işçisi çalışmanın yaş həddi.
Yaşa görə əmək pensiyasının təyin edildiyi vaxt.
Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında müəyyən edilən vaxt.
İşəgötürənlə qohumluq dərəcəsindən asılıdır.
65 yaş.
3. əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ olan işçilər
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri
əvəzçilik üzrə işləyənlər
ağır və zərərli iş şəraitində işləyən işçilər
katibələr
4. müəssisədə əməyin mühafizəsi xidməti yaradılmalıdır
işçilərin sayı əlli nəfərdən çox olduqda
işçilərin sayından asılı olmayaraq
müəssisə daxili intizam qaydalarına nəzarət tutulduqda
əməyin mühafizəsi fondu olduqda
5. azərbaycan respublikasının NK-ın 2002-ci il 22avqust tarixli qərarı nəyi müəyyən edir
məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişləri
əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqına yüksək məbləğdə ödənilməsinin təmin edən artımların məbləğini
gecə vaxtı yerinə yetirilən iş habelə çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqını
orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödəncləri
6. iş vaxtının uçotunu kim aparır?
dövlət əmək müfəttişliyi
işəgötürən
işçi
kim istəsə
7. işçinin əməyin xarakterinə,əmək stajına və 14 yaşınadək 2 uşağa görə əlavə məzuniyyətlər hüququ artdıqda onun əsas məzuniyyətinə hansı əlavə məzuniyyət birləşdirilir?
əməyin xarakterinə və əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlər
hər üçü
daha çox müddətli bir əlavə məzuniyyət
seçim hüququ işəgötürənə verilmişdir
8. Əmək müqaviləsi hansı yaş həddinə çatmış fiziki şəxslərlə bağlanıla bilər?
14
18
35
15
9. aşağıdakı məzuniyyətlərdən hansı əmək məzuniyyəti qrupuna daxil deyil?
uşağın 3yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü vürilən məzuniyyət
14 yaşınadək iki uşağı olan qadınlara verilən məzuniyyət
azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərə verilən məzuniyyət
teatr-tamaşa müəssisələrində çalışan işçilərə verilən məzuniyyət
10. 1999-cu ilin iyul ayının birinədək şifahi formada bağlanılan əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəsi varmı?
Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanılmalıdır.
İşdən çıxmayana qədər hüquqi qüvvəsini saxlayır.
Fiziki şəxsi əmək müqaviləsi bağlamadan işə cəlb edən İşəgötürən cərimə edilir.
Xeyr, yoxdur.