1. İşçinin son iş günü hansıdır?
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən əvvəlki gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən sonrakı gün
İşçinin işdən çıxma haqqında ərizəsini verdiyi gün
2. “Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondu” kim tərəfindən təsis edilməlidir?
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Nazirlər Kabineti
Vergilər Nazirliyi
3. əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ olan işçilər
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri
əvəzçilik üzrə işləyənlər
ağır və zərərli iş şəraitində işləyən işçilər
katibələr
4. sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar
uşağını təkbaşına böyüdən kişilərə
ezamiyyətdən qayıdan işçilərə
10ildən çox əmək stajı olan işçilərə
day-dayısı olan işçilərə
5. azərbaycan respublikasının NK-ın 2002-ci il 22avqust tarixli qərarı nəyi müəyyən edir
məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişləri
əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqına yüksək məbləğdə ödənilməsinin təmin edən artımların məbləğini
gecə vaxtı yerinə yetirilən iş habelə çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqını
orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödəncləri
6. vakansiya nədir?
boş iş yeri
boş və tələb olunan iş yeri
ixtisar edilmiş ştat vahidinin yeri
sosial müdafiəyə xsusi ehtiyacı olan şəxslər üçün müəyyən olunmuş iş yeri
7. natamam iş vaxtı əməyin ödənilməsi əmək məcəlləsinin hansı maddəsi ilə tənzimlənir
94
140
171
91
8. Əmək müqaviləsi hansı yaş həddinə çatmış fiziki şəxslərlə bağlanıla bilər?
14
18
35
15
9. gecə vaxtı işın müddəti hansı saatlardır
19dan-07-dək
18-dən 22-dək
22-dən 06-dək
24-dən 09-dək
10. 1999-cu ilin iyul ayının birinədək şifahi formada bağlanılan əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəsi varmı?
Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanılmalıdır.
İşdən çıxmayana qədər hüquqi qüvvəsini saxlayır.
Fiziki şəxsi əmək müqaviləsi bağlamadan işə cəlb edən İşəgötürən cərimə edilir.
Xeyr, yoxdur.