1. İşçinin son iş günü hansıdır?
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən əvvəlki gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən sonrakı gün
İşçinin işdən çıxma haqqında ərizəsini verdiyi gün
2. İş vaxtının ən azı yarısı gecə vaxtına düşdükdə iş vaxtının gecə vaxtına düşən hissəsi bir saat qısaldılır.
Su kommunal müəssisələrində
Xüsusi xarakterli müəssisələrdə
Təyinatından asılı olmayaraq
Heç bir tipli müəssisədə belə qayda tətbiq olunmur.
3. Aşağıdakı əməyin ödənilməsi sistemlərinin hansı növü mövcud deyil?
Rəhbərin qazancına faiz nisbəti;
İşəmuzd;
Vaxtamuzd;
Maddi həvəsləndirmə.
4. müddətli əmək müqaviləsinin başa çatması əsası ilə əmək müqaviləsinə xitam verməzdən əvvəl rəsmi xəbərdar edilməlidir
iki ay
üç ay
xəbərdarlıq müddəti nəzərdə tutulmur
bir ay
5. Gecə vaxtı və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi Nazirlər Kabinetinin hansı tarixli, neçə nömrəli qərardadı ilə tənzimlənir?
15 sentyabr 1998-ci il 189 nömrəli
25 avqust 1999-cu il 137 nömrəli
5 aprel 2001-ci il 74 nömrəli
15 iyul 2000-ci il 126 nömrəli
6. əmək kitabçası nəyi təsdiq edir?
işçinin əmək fəaliyyətini və əmək stajını
o cümlədən işçinin təltif edilməsi
işçinin siğorta stajını
işçinin tutduğu vəzifəyə(peşəyə) görə əmək haqqını
7. əmək məcəlləsinin 140-cı maddəsi Beynəlxalq Əmək Təşkilatının neçə nömrəli konvensiyası ilə ziddiyət təşkil edir?
81
127
100
132
8. Əmək müqaviləsi hansı yaş həddinə çatmış fiziki şəxslərlə bağlanıla bilər?
14
18
35
15
9. aşağıdakı məzuniyyətlərdən hansı əmək məzuniyyəti qrupuna daxil deyil?
uşağın 3yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü vürilən məzuniyyət
14 yaşınadək iki uşağı olan qadınlara verilən məzuniyyət
azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərə verilən məzuniyyət
teatr-tamaşa müəssisələrində çalışan işçilərə verilən məzuniyyət
10. 1999-cu ilin iyul ayının birinədək şifahi formada bağlanılan əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəsi varmı?
Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanılmalıdır.
İşdən çıxmayana qədər hüquqi qüvvəsini saxlayır.
Fiziki şəxsi əmək müqaviləsi bağlamadan işə cəlb edən İşəgötürən cərimə edilir.
Xeyr, yoxdur.